Skyddslicenser

För att få tävla inom SBK:s verksamhet med skyddshundar (IPO/BHP, svenskskydds) krävs det licens för det ekipage man avser att tävla med. Undantag gäller för tjänstehundsekipage. Licens ansökes hos distriktsgruppen för skyddslicenser, efter att kontakt har tagits med den träningsansvarige på orten där man bor, och att han/hon tillstyrkt licensansökan. Därefter skickas licensansökan till Anna Haeggblom Bjellå som utfärdar licenserna. De som inte har en träningsansvarig på hemorten tar kontakt med närmaste träningsansvarig eller direkt med Anna Haeggblom Bjellå. Innan licens kan utfärdas måste tävlande också genomgå obligatorisk teoretisk utbildning. Tre månader måste förflyta från ansökan till licensens utfärdande.

Distriktsgruppen för skyddslicenser

Distriktsgruppen:

 • ska fortlöpande hålla sig informerad om den utbildning av skyddshundar som bedrivs inom området.
 • utnämner personer inom distriktets område som anses besitta det kunnande och det omdöme som erfordras, till “Träningsansvarig”.
 • bedömer fortlöpande lämpligheten hos de personer som utnämnts till “Träningsansvarig” och kan när som helst återkalla utnämningen.
 • arrangerar den teoretiska utbildning (omfattning ca en halvdag) som krävs för erhållande av licens. Utbildning bör erbjudas vid 3-4 tillfällen fördelade över året.
 • utfärdar skyddslicenser.
 • Samma instans som utfärdat licensen kan återkalla den. I normalfallet inom samma distrikt där licensen utfärdades, men vid flyttning kan nytt distrikt bli aktuellt.

Träningsansvariga

De träningsansvariga räknas som Distriktsgruppens ”förlängda arm” till skyddsekipagen, och har till uppgift att:

 • bedöma lämpligheten hos de förare och hundar som avser att påbörja skyddsträning (liksom lämpligheten hos kombinationen förare-hund).
 • fortlöpande till “Distriktsgruppen” rapportera ekipage som tillkommer i träning.
 • fortlöpande bedöma lämpligheten hos ekipagen.
 • tillse att träningen bedrivs i enlighet med dressyrpolicy och andra etiska aspekter.
 • tillstyrka att licens ges.
 • eventuellt avbryta utbildningen.
 • föreslå att licensen återkallas.
 • följa upp att föraren efterlever det ansvar han/hon tagit efter genomgången utbildning.

Funktionärer i Distriktsgruppen för skyddslicenser samt Träningsansvarig finner du här.

 

Kontakt

Anna Haeggblom-Bjellå
Sammankallande