SBK Närkedistriktets Hundägarutbildning

inbjuder till

Vidareutbildning av instruktörer,

Åkerby Herrgård 13-14 november 2021

 Nu är det dags att vi lär känna varandra lite mer, få höra lite roliga historier, dela med oss och få tips om hur vi ska hantera hundar och kursdeltagare. Alla aktiva instruktörer i Närkedistriktet bjuds in till en glad träff med övernattning. Hundar är välkomna i konferensrummet, men det är inte planerat några direkta övningar med hundar.

Läs hela inbjudan.

 

 

                                                      

 

 

Efterlysning!!

Vi nosar efter personer som vill

bidra till en positiv utveckling av SBK-Närke!

 

För att SBK-Närkedistriktet ska kunna göra ett bra arbete är det jätteviktigt att alla loklaklubbar är med och säger sin åsikt om vilka som ska sitta i styrelsen. Valberedningens uppdrag är sedan att ta fram ett förslag utifrån det vi uppfattar vara lokalklubbarnas önskemål. Därför vill vi att DU hjälper oss i valberedningen genom att nominera dig själv eller någon annan till att sitta i distriktets styrelse eller vara revisor. Eller att du hör av dig till oss och berättar att det är extra viktigt om någon sitter kvar i styrelsen.

Enligt stadgar som började gälla 2020-07-01 ska valberedningen arbeta enligt följande arbetssätt. Det innebär att vi behöver vara ute ”i god tid”.
Senast 30 oktober vill vi gärna ha dina förslag eller synpunkter på vilka som borde sitta i styrelsen.
15 december ska valberedningens första förslag vara klart och lokalklubbarna ska kunna ta del av det.
Senast 15 januari kan lokalklubbarna lämna ytterligare nominering (förslag) till distriktsstyrelsen.
Senast 19 dagar före årsmötet ska valberedningens slutgiltiga förslag vara styrelsen tillhanda. Valberedningen kan då endast ändra sitt förslag med personer som nominerats enligt ovan.
På årsmötet kommer man sedan endast att kunna rösta på valberedningens förslag eller personer som nominerats. Därför är det extra viktigt att DU bidrar redan nu för att ge kommande styrelse goda förutsättningar att utveckla klubben och ha en bred förankring.
Enligt valberedningens noteringar går mandattiden ut för följande poster och dessa ska väljas på årsmötet.

 

Post (mandattid) -innehavare av posten idag
Ordförande (1 år) – Monica Sasse
Sekreterare (2 år) – Nina Klingberg
Ledamot (2år) – Martti Keskinen
Ledamot (2 år) – Eva Tenne
Suppleant (2 år) – Sven-Einar Holmsten
Revisor (1 år) – Barbro Olsson
Revisor ( 1 år) – Emelie Hörman
Revisorsuppleant (1 år) Bibbi Hägglund
Revisorsuppleant (1 år) Inger Olsén

Valberedningen har också uppdrag att föreslå årsmötesordförande.

Följande poster har mandattid kvar till 2023.
Post (mandattid till år) -innehavare av posten idag
Vice. Ordf (2023) Henrik Karlsson
Kassör (2023) – Pär Bjellå
Ledamot (2023) – Elisabeth Pettersson
Suppleant (2023) - Anna Johansson


Valberedningen inför SBK-Närke årsmöte 2022 består av:
Åsa Tiderman, sammankallande (mandattid till 2022)
Tfn. 0707-996105, asa.tiderman@gmail.com

Sture Almqvist, ledamot (mandattid till 2022)
Tfn. 0587-50117, sturealmquist48@gmail.com

Ingvor Jernestål, ledamot (mandattid till 2023)
Tfn. 070-3541245, jernestal@telia.com

Hör gärna av dig till oss!!!!


 

Elitklass spår – DM i Närke!
=================
Idag arrangerade Degerfors Brukshundklubb DM bruksprov spår!
Åtta tävlande kom till start, och här har vi medaljörerna! Guld till Hans Vestergren, Kumla BK, med Tonedo’s My Friend Abbot, 598,5 poäng och cert! Silver till Martti Keskinen, Örebro BK och Wirri-Wirri, medan brons gick till Erica Häggström, Örebro BK med Somollis Silver. Domare för dagen var Anna Haeggblom Bjellå och Bettan Bergström.
Grattis från Degerfors BK till er alla! Tack för att vi fick följa er hela dagen, och tack för glad stämning och fina prestationer!DM spår 2021

 

Skärmklipp

 

budget 2

 

budgwt 3

 

 

 

Svenska Brukshundklubben

Närkedistriktet Verksamhets-berättelse 2020

 

Styrelsen för Svenska Brukshundklubbens Närkedistrikt avger följande berättelse för verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Distriktsstyrelsen Distriktsstyrelsen har efter årsmötet den 1 mars 2020 haft följande sammansättning.

Ordförande - Monika Sasse   Örebro Bk

Vice ordförande  - Henrik Karlsson   Lindesbergs Bk

Sekreterare - Christina Klingberg   Örebro Bk

Kassör Pär Bjellå   Degerfors Bk

Ledamot Martti Keskinen   Örebro Bk

Ledamot Elisabeth Pettersson   Örebro HS Bk

Ledamot Eva Tenne   Örebro Bk

 

Suppleant 1 Sven-Einar Holmsten   Nora Bk

Suppleant 2  Alexandra Gillerstrand    Knottebo Bk 

Suppleant 3 Monica Runesson   Frövi Bk

 

Verkställande utskottet (VU) har bestått av Monika Sasse, Martti Keskinen och Pär Bjellå.

 

Revisorer

Distriktets revisorer har efter årsmötet den 1 mars 2020 haft följande sammansättning.

Ordinarie - Barbro Olsson   Kopparbergs Bk

                       Emelie Hörman   Hallsbergs Bk

 

Suppleanter  - Bibbi Hägglund   Örebro Bk

                             Inger Olsén   Kumla Bk

 

Valberedningen

Distriktets valberedning har efter val vid distriktsmöte den 1 mars 2020 haft följande sammansättning.

Sammankallande Åsa Tiderman   Örebro HS Bk

Ledamot Annika Kihlberg   Nora Bk 

Ledamot  Sture Ahlmqvist   Frövi Bk

 

 Sektorer

Distriktet har bestått av 5 sektorer.

    Tävlingssektorn D-TÄS Sammankallande Ulf Jerneståhl   Örebro Bk

    Hundägarutbildningssektorn D-HUS Sammankallande Eva Tenne   Örebro Bk

    Rasutvecklingssektorn D-RUS Sammankallande Martti Keskinen   Örebro Bk

    Tjänstehundssektorn D-TJH Sammankallande Patrik Andersson   Askersunds Bk

    Rallylydnadssektorn D-RAL Sammankallande Chatrine Strandli   Örebro HS Bk

    

 

Arbetsgrupper

Skyddslicensgruppen

Sammankallande Anna Haeggblom Bjellå   Degerfors Bk

 

Medaljer och utmärkelser

Sammankallande Vakant

 

Hemsidan och Facebook

Ansvarig Monika Sasse   Örebro Bk

 

Representation

 Distriktsstyrelsen har varit representerad av Monika Sasse och Pär Bjellå vid SBK:s organisationskonferens i januari 2020 och vid SBK:s kongress i maj 2020 och vid en omröstning I oktober 2020 representerades distriktsstyrelsen av Monika Sasse. Kongressen genomfördes digitalt via Zoom och VoteIt på grund av rådande pandemi. Distriktet representerades av Monika Sasse. Inför kongressen genomfördes även två förberedande forum vilka var väldigt uppskattade Under året har Monika Sasse representerat distriktet vid flertalet Dialogmöten. Dessa möten är form av informationsmöten mellan förbundsstyrelsen FS, distrikten och rasklubbar.

Under 2020 pågick ett stort arbete inför den digitala Regelreviderings-konferensen. Distriktet representerades av Kent Sahlkvist-Kumla Bk i Bruks, Barbro Kamleitner Örebro Bk i Lydnad och Anette Bååth-Örebro HS Bk i Rallylydnad. Konferensen avhölls slutligen i början av 2021.

 

Närkedistriktet

SBK Närkedistriktet består av 12 lokalklubbar:

Askersunds Bk - Degerfors Bk - Frövi Bk -  Hallsbergs Bk  - Knottebo Bk - Lindesbergs Bk - Kopparbergs Bk - Nora Bk - Kumla Bk - Örebro Bk - Laxå Bk - Örebro Hundsällskap Bk

 

Studiefrämjandet SFR

 En stor del av verksamheten inom SBK Närke bedrivs i samarbete med Studiefrämjandet (SFR). Utan SFR:s stöd och bidrag, kunskapsmässigt och ekonomiskt, skulle en stor del av vår verksamhet inte kunna genomföras eller med ett betydligt högre pris. Ett stort tack till alla inom Studiefrämjandet för ert arbete med SBK:s verksamhet.

 

Möten under året

Under året har styrelsen avhållit åtta styrelsemöten. Styrelsen har varit fulltalig och har varit beslutsmässiga. Dock har inte alla ledamöter kunnat delta vid samtliga möten. Årsmötet hölls den 1 mars 2020. Den 8 mars samlades de flesta av distriktets klubbar under en heldag och gick igenom förslagen till den kommande regelrevideringen. Under hösten var två ordinarie distriktsmöten inplanerade men båda ställdes in på grund av de rådande restriktionerna gällande den pågående corona-pandemin.

 

Övrig verksamhet

År 2020 har varit ett år fyllt av restriktioner vilket har inneburit att den planerade heldagen på Åkerby I Nora fick ställas in. Meningen var att alla distriktets klubbar skulle sammanstråla för att utbyta erfarenheter och att få en del kunskaper.

På grund av pandemin fick båda höstens distriktsmöten ställas in. I december har vi haft två digitala forum där vi bland annat har samlat ihop vad klubbarna har för behov och önskemål inför 2021. Dessa forum var uppskattade och kommer att följas upp.

 

Styrelsens mål 2020, resultat

De uppställda målen har genomförts I mycket begränsad omfattning då vi löpande under året har fått ändrade direktiv för vår verksamhet. De aktiviteter som genomförts redovisas under respektive sektor.

Slutligen vill styrelsen framföra ett stort tack till distriktets sektorer och klubbarnas funktionärer för förtjänstfullt arbete under året. Utan detta arbete stannar en stor del av verksamheten av.

Sektorers och gruppers sammansättning redovisas på följande sidor under respektive sektors berättelse.

 

Verksamhetsberättelser för distriktets sektorer

D-HUS Hundägarutbildningssektorn

2020 har varit ett år då samtliga planerade distriktsaktiviteter för utbildningssidan har ställts in eller skjutits upp. Coronapandemin har gjort att fysiska träffar har varit svåra eller omöjliga att genomföra.

Ledamöter:

Eva Tenne, Örebro BK, sammankallande

Anna Haeggblom Bjellå, Degerfors BK

Monika Runesson, Frövi Bk, (fram till september)

 

Aktiviteter som genomförts:

Inga.

Aktiviteter som budgeterats och planerats för år 2020 har skjutits upp till 2021. Det gäller både SBK-instruktörsutbildning i specialsök och en kursledarträff.

 

Representation:

Coronapandemin gjorde att den årliga fysiska centrala utbildningskonferensen planerades till ett zoommöte, vilken ställdes in p.g.a. för få deltagare. 3 Dialogmöten via telefonmöten har genomförts, med Eva Tenne som deltagare.

 

Utbildningar:

Genomförda utbildningar till SBK-instruktör. Examination genomfördes i mars i Degerfors, lärare Anna Haeggblom Bjellå, Examinator Pia Järnkvist. 4 deltagare examinerades. Dessa var Ewa Fredriksson, Rebecca Strömberg, Sofie Dahlriksson samt Maria Ahlström. Samtliga är från Degerfors BK.

Examination genomfördes oktober i Örebro, lärare Emelie Hörman, examinator Marie Lillerskog. 4 deltagare examinerades, Susanne Larsson Askersunds Bk, Kerstin Wickström Örebro Bk, Zandra Fröberg Hallsbergs Bk och Åse Gyllin Askersunds Bk. 

De instruktörer som har fått ett godkänt certifikat under 2020 kommer att uppmärksammas på ett fysiskt distriktsmöte så fort det blir möjligt.

Planerad utbildning till SBK-instruktör specialsök sköts på framtiden p.g.a. att det infördes striktare restriktioner för möten, orsakade av Coronapandemin. En interaktiv informationsträff med cirka 15 deltagare genomfördes i november.

Studiefrämjandet:

Samarbete sker med en bra dialog med Studiefrämjandet på distriktsnivå genom Susanne Eriksson

Lärare:

Enligt SBK är en lärare aktiv om hen ”varit aktiv som utbildare av instruktörer inom en treårsperiod” Vi har idag tre lärare som varit aktiva under de senaste tre åren; Emelie Hörman, Pia Järnkvist och Anna Haeggblom Bjellå.

Det är viktigt att klubbarna verkligen jobbar med att få fram intresserade, motiverade och förberedda individer till instruktörsutbildningarna.

Vi i utbildningssektorn tackar för allt samarbete mellan distrikt och klubbar och ser fram emot att år 2021 ska gå i utbildningens tecken.

För Hundägarutbildningssektorn
Eva Tenne och Anna Haeggblom Bjell

 

D-RUS Rasutveckling

Sektorn har bestått av Martti Keskinen som sammankallande och Sven-Einar Holmsten. 2020-02-26 har RUS haft ett informations- och uppdateringsmöte för Mentalfiguranter gällande MH & MT. Det var 18 deltagare. All annan verksamhet har ställts in under 2020.

 

D-TJH Tjänstehund Patrull och Räddning

Sektorn har bestått av Patrik Andersson. Under året har ingen verksamhet rapporterats.

 

D-TÄS Tävlingssektorn

Ledamöter

Ulf Jernestål sammankallande, Göte Toftler, Åsa Tiderman och Anette Bååth Distriktets domare och tävlingsledare har under året tjänstgjort vid 54 officiella provtillfällen. Ej medräknade i siffran är uppdrag på inofficiella klubbtävlingar, SM lydnad (där distriktets tävlingsledare var mangrant engagerade). Samarbete med andra distrikt har förekommit.

 

I distriktet fanns 2019

9 aktiva bruks och lydnadsdomare, 7 bruksdomare och 6 lydnadsdomare.

Vi hade 8 auktoriserade bruks- och lydnadstävlingsledare, 8 lydnadstävlingsledare, 16 tävlingssekreterare och 2 skyddsfiguranter.

 

Konferenser

Den 18 januari 2020 var det domar- och tävlingsledarkonferens lydnad i Örebro.

 

Övrig verksamhet

Under året har en utbildning till tävlingsledare i bruks fortgått. P.g.a. Coronapandemin har dock vissa delar av utbildningen varit svåra att genomföra och detta har lett till att tidsplanen förskjutits och examinationen är nu planerad till våren 2021. Sektorn har under året haft 6 protokollförda möten samt sammanställt och sökt prov/tävlingar för år 2020. Tjänstgöringslistor förs kontinuerligt för domare, tävlingsledare, tävlingssekreterare och skyddsfiguranter. För Rallylydnad finns ingen ansvarig i distriktet.

 

Distriktmästerskap 2020

SPÅR 1. Pirjo Gustavsson Lerkulans U. Dott, Kopparberg

2. Martti Keskinen Wirri-Wirri, Örebro BK

3. Sirpa Kaan Spårmarkens Fixo, Kumla BK

 

SÖK 1. Björn Rosendahl Brasavallarens Lucky-Luke, Örebro HS

2. Hanna Högström Buzzkills Amina, Örebro BK

 

Dessa tävlande kommer att uppmärksammas på ett fysiskt distriktsmöte så fort det blir möjligt.

Vi tackar alla distriktets klubbar för ett gott samarbete 2020 och önskar alla lycka till med arrangemangen och tävlandet 2021. Vi hoppas på en förbättrad pandemisituation 2021 och att våra tävlande får komma igång med tävlandet. För tävlingssektorn i Närke

Göte Toftler, Åsa Tiderman , Anette Bååth och Ulf Jernestål
 
Skyddslicensgruppen

Ledamöter

Anna Haeggblom Bjellå, sammankallande, Dan Pöhner, Lars-Göran Larsson Ingen utbildning för skyddslicens har genomförts i distriktet.

På Närkedistriktets hemsida finns en förteckning över medlemmarna i distriktslicensgruppen, samt distriktets träningsansvariga. Där finns även regler och anvisningar om skyddslicenser. Under året har tre skyddslicenser utfärdats. Skyddslicensgruppen har under året haft mailkontakt.

D-RAL Rallylydnad

Sammankallande har varit Chatrine Strandli. Ingen verksamhet har rapporterats.

Distriktsstyrelsen vill med denna berättelse tacka alla som på något sätt, direkt eller indirekt, arbetat med distriktsverksamhet under året.

För Svenska Brukshundklubben, Närkedistriktet 2021-05-18

 

årsmöte

 

1....

 

A1

 

a2

 

a3

 

a4

 

a5

 

 

 

 

 

Skärmbild 2021-05-21 124358

 

Vill du komma i kontakt med valberedningen

Åsa Tiderman 070-799 61 05

Sture Almqvist 0587-501 17

Annica Kihlberg 070-559 04 17

 

 

Vill du komma i kontakt med

SBK Närkedistriktet

sbknarke@gmail.com

Övrig kontaktinformation finns på sidan för Styrelsen.

I samarbete med

Studiefrämjandet