Skyddslicenser

För att få tävla inom SBK:s verksamhet med skyddshundar (IGP, svenskskydds och mondioring) krävs det licens för det ekipage man avser att tävla med. Undantag gäller för tjänstehundsekipage. För träning av Mondioring krävs även träningslicens. Licens ansökes hos distriktsgruppen för skyddslicenser, efter att kontakt har tagits med den skyddsansvarige på orten där man bor, och att han/hon tillstyrkt licensansökan. Därefter skickas licensansökan till Anna Haeggblom Bjellå som utfärdar licenserna. De som inte har en skyddsansvarig på hemorten tar kontakt med närmaste skyddsansvarig eller direkt med Anna Haeggblom Bjellå. Innan licens kan utfärdas måste tävlande också genomgå obligatorisk teoretisk utbildning. 

Distriktsgruppen för skyddslicenser

Distriktsgruppen:

 • ska fortlöpande hålla sig informerad om den utbildning av skyddshundar som bedrivs inom området.
 • utnämner personer inom distriktets område som anses besitta det kunnande och det omdöme som erfordras, till “Skyddsansvarig”.
 • bedömer fortlöpande lämpligheten hos de personer som utnämnts till “Skyddsansvarig” och kan när som helst återkalla utnämningen.
 • arrangerar den teoretiska utbildning (omfattning ca en halvdag) som krävs för erhållande av licens. Utbildning bör erbjudas vid 3-4 tillfällen fördelade över året.
 • utfärdar skyddslicenser.
 • Samma instans som utfärdat licensen kan återkalla den. I normalfallet inom samma distrikt där licensen utfärdades, men vid flyttning kan nytt distrikt bli aktuellt.

Skyddsansvariga

De skyddsansvariga räknas som Distriktsgruppens ”förlängda arm” till skyddsekipagen, och har till uppgift att:

 • bedöma lämpligheten hos de förare och hundar som avser att påbörja skyddsträning (liksom lämpligheten hos kombinationen förare-hund).
 • fortlöpande till “Distriktsgruppen” rapportera ekipage som tillkommer i träning.
 • fortlöpande bedöma lämpligheten hos ekipagen.
 • tillse att träningen bedrivs i enlighet med dressyrpolicy och andra etiska aspekter.
 • tillstyrka att licens ges.
 • eventuellt avbryta utbildningen.
 • föreslå att licensen återkallas.
 • följa upp att föraren efterlever det ansvar han/hon tagit efter genomgången utbildning.

Funktionärer i Distriktsgruppen för skyddslicenser samt Skyddsansvarig finner du här.

 

Kontakt

Hanna Högström
Sammankallande

 

Våra dokument

Ansökningsblanketter för licenser hittar du på SBK's hemsida.

Länk till SBKs sida om licenser.